Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Ochrona wód

Społeczna Straż Rybacka została powołana Uchwałami Rady Powiatów. Działa ona w oparciu o właściwe Ustawy i rozporządzenia.

 

Powołano Komendantów w następujących powiatach:

 

powiat Białystok

Komendant Piotr Adamczuk

powiat Bielsk Podlaski

Komendant Aleksander Stiepaniuk

powiat Siemiatycze

Komendant Robert Malantowicz

powiat Sokółka

Komendant Mariusz Kirpsza

powiat Suwałki

Komendant Stanisław Żukowski

powiat Augustów

Komendant Andrzej Gorlewski

powiat Hajnówka

Komendant Andrzej Zasim

powiat Sejny

Komendant Czesław Wołągiewicz


 


Społeczna Straż Rybacka realizuje swoje działania w 8 powiatach t.j. (augustowskim, białostockim, bielskim, hajnowskim, sejneńskim, siemiatyckim, sokólskim, suwalskim). Zadaniem SSR jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką i Policją w zakresie kontroli przestrzegania Ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Nawiązano współpracę ze Strażą Graniczną i Strażą Narwiańskiego Parku Narodowego. Na wodach ciągle występuje problem kłusownictwa. Problem nielegalnego połowu sprzętem rybackim występuje głównie wiosną oraz późną jesienią. Ma to związek z migracjami ryb, wiosną – płoć, jaź, szczupak, okoń, zimą – miętus. Używane są głównie drygawice, wontony, żaki, sznury. Latem zdarzają się przypadki kłusownictwa z użyciem brodni, kłomli i wontonów.


OCHRONA WÓD

Statut PZW – par. 6 - „Celem Związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody, edukacja i kształtowanie etyki wędkarskiej oraz upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony i połowu ryb.”
Statut PZW – par. 7 - „Cele Związku realizowane są poprzez: - 4) współdziałanie z instytucjami powołanymi do ochrony przyrody i ekosystemów wodnych, zwalczania kłusownictwa rybackiego i innych szkód w środowisku wodnym;”

Realizacja celów Związku w zakresie ochrony wód jest realizowana poprzez współdziałanie z: Społeczną Strażą Rybacką, Państwową Strażą Rybacką, Policją, Strażą Leśną, Strażą Łowiecką, Strażą Parków Narodowych, Strażą Graniczną, WOPR.
Społeczna Straż Rybacka jest tworzona w poszczególnych powiatach, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. Nr 21, poz. 91 z póź. zm./.
W 2019 r. Społeczna Straż Rybacka działała w 8 powiatach tj. w powiecie augustowskim, białostockim, bielskim, hajnowskim, siemiatyckim, sokólskim, sejneńskim i suwalskim.
            
Najczęstszymi wykroczeniami i przestępstwami popełnianymi przez wędkarzy są między innymi:
•    brak dokumentów uprawniających do wędkowania,
•    łowienie ryb niewymiarowych oraz w okresie ochronnym,
•    łowienie ryb więcej jak na dwie wędki,
•    używanie nielegalnych metod połowu na szarpaka, ościenie itp.
•    łowienie ryb przy urządzeniach służących do piętrzenia wody (jazy, zapory),
•    nie przestrzeganie limitów ilościowych i wagowych,
•    używanie sprzętu kłusowniczego,
•    brak porządku na łowisku i zaśmiecanie terenu.

Strażnicy SSR nie ograniczają się do sprawdzania uprawnień osób dokonujących połowu ryb. Kontrolują również legalność pochodzenia jak i prawo do wprowadzania do obrotu ryb i rybackich narzędzi połowowych. Reagują również na wszelkie naruszenia przepisów o ochronie środowisk.
Skuteczność strażników wzrasta poprzez podejmowanie wspólnych działań z funkcjonariuszami Policji i strażnikami Państwowej Straży Rybackiej. Dzięki udziałowi w patrolach osób uprawnionych do czynności, do których społeczni strażnicy upoważnieni nie są (np. legitymowanie, nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego, doprowadzanie do Policji,  postępowanie wynikające z ujawnienia wykroczenia, najczęściej kończy się w miejscu i czasie popełnienia tego wykroczenia. Jest to ważne ze względu na szybkość  skuteczność egzekwowania prawa.
Na wodach Okręgu PZW w Białymstoku ciągle występuje problem kłusownictwa, jednak w ostatnim okresie daje się zauważyć pewną poprawę w tym zjawisku. Problem nielegalnego połowu sprzętem rybackim występuje głównie wiosną, w okresie przedświątecznym oraz późną jesienią. Najczęściej używany sprzęt kłusowniczy to: sieci oraz wiele innych narzędzi kłusowniczych w większości pułapkowych i haczykowych.

W 2020 roku zaobserwowano wzrost osób wędkujących bez posiadania zezwolenia. Narasta problem zanieczyszczenia środowiska naturalnego i rzek odpadami stałymi. Rodzaj tych zanieczyszczeń świadczy niestety o dużym udziale naszych wędkarzy.
Są to najczęściej pozostawiane na łowisku opakowania po zanętach, pudełka po robakach, butelki po napojach itp. Pod tym względem zmuszeni jesteśmy prowadzić ciągłą, uświadamiającą pracę wśród wędkarzy i turystów przebywających na wypoczynku nad rzekami i zbiornikami wodnymi. Nasila się także zjawisko grodzenia posesji do samej wody co uniemożliwia swobodne przejście wędkarzom.

W 2019 roku został zakupiony termowizor, który ułatwia obserwację terenu po zmierzchu. SSR powiatu białostockiego otrzymała dofinansowanie ze Starostwa w kwocie 3000 zł., za tą kwotę został zakupiony ponton.

W 2020 roku SSR powiatu białostockiego otrzymała dofinansowanie ze Starostwa w kwocie 3000 zł. Dzięki tym funduszom zakupiono koszulki i czapki. Na początku 2020 roku zostało przeprowadzone szkolenie SSR powiatu Białystok. Natomiast we wrześniu na Łowisku Specjalnym Bachury odbyły się zawody wędkarskie SSR wszystkich powiatów Okręgu PZW w Białymstoku.

 

 

Zestawienie działań SSR w 2020r.  w porównaniu do lat 2015-2019

 

KONTROLE

Wyszczególnienie

Ilość w danym roku

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kontroli

588

508

508

507

549

621

Skontrolowanych wędkarzy

7547

6318

5783

5532

5038

6714

Pouczonych

413

377

243

205

158

164

 

 

UCZESTNICY KONTROLI

Uczestnicy kontroli

Ilość w danym roku

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Samodzielnie

285

212

176

315

362

371

Z Policją

214

235

195

127

142

167

Z Państwową Strażą Rybacką

56

19

67

32

34

68

Ze Strażą Graniczną

19

32

31

28

13

14

Z WOPR

-

2

23

2

1

3

 


ILOŚĆ SPRAW SKIEROWANYCH DO ROZPATRZENIA PRZEZ:

Organ rozpatrujący sprawy

Ilość w danym roku

2016

2017

2018

2019

2020

Sądy

3

3

1

1

2

Sądy koleżeńskie

12

19

7

-

-

Mandaty

109
(18.400 zł)

90
(13.750 zł)

72
(12.300zł)

110
(18.600 zł)

151
(27.300 zł)

 

 

ZAREKWIROWANY SPRZĘT KŁUSOWNICZY W LATACH 2015-2020

Rodzaj sprzętu

Ilość w danym roku

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Sieci (wonton, drygawica, niewód)

70

54

1476 mb.

39

1192 mb.

22

834 mb.

27

530 mb.

29

726 mb.

Kłomla

1

-

-

-

1

-

Żak

10

3

2

1

4

11

Więcierz

8

1

-

2

13

14

Sznur hakowy

-

21

6

4

5

46

 

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Ilość odwiedzin